Inżynier kontraktu

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO WSZYSTKICH BRANŻ.

Inżynier kontraktu działa zawsze w imieniu inwestora. To oferta, która zadowoliła wielu naszych klientów. Inżynier kontraktu w bezpośrednim kontakcie z inwestorem zapewnia kontrolę na wielu poziomach inwestycji. Gwarantuje bezbłędny, zakończony sukcesem przebieg całego przedsięwzięcia ze znaczną redukcją kosztów.

 

Inżynier kontraktu to zespół ekspertów, w skład którego wchodzą:

  • inżynier rezydent, który pełni rolę koordynatora projektu
  • inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi dostosowanymi do specyfiki projektu
  • specjaliści zależni od charakteru projektu (np. specjalista od rozliczeń finansowych, obsługi prawnej itp.)

 

Zakres obowiązków inżyniera kontraktu:

  • Przygotowuje realizację inwestycji (odpowiada za harmonogramy pozyskiwania wykonawców na poszczególne zakresy robót, prac na budowie oraz odbiory)
  • Zarządza realizacją inwestycji: przekazuje wykonawcy dokumentację projektową oraz terenu budowy, dostarcza wielobranżowy zespół inżynierów z wymaganymi uprawnieniami, zapewnia nadzór inwestorski, reprezentuje inwestora na budowie oraz sprawdza jakość i ilość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów budowlanych. Dokonuje odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych. Kontroluje terminowość i harmonogram robót oraz prowadzi ewidencję kosztów wraz z rozliczeniami pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Opracowuje opinie dotyczące wad robót budowlanych oraz ustala terminy ich usunięcia. Egzekwuje ewentualne kary umowne, opracowuje i dostarcza inwestorowi ostateczne rozliczenie finansowe budowy oraz sprawozdania z wykonanych robót na budowie. Zawiadamia organ nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego.
  • Przekazuje obiekt do użytkowania: uczestniczy przy odbiorze robót od Wykonawców i przy odbiorze ostatecznym, dokonuje zgłoszenia przedmiotu umowy do użytkowania (odbiór PSP, odbiór Sanepid, odbiór PINB). Uzyskuje prawomocne pozwolenie na użytkowanie.