Projektowanie

NASZE BIURO PROJEKTOWE TO KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI WSZYSTKICH RODZAJÓW. POSIADAMY ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW O PROFESJONALNYCH UMIEJĘTNOŚCIACH REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH NA POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach: od analizy potencjału działki, przez prace inwentaryzacyjne (w przypadku przebudowy) i projekt wstępny, po projekt budowlany oraz wykonawczy. Wszystko razem z kompletną dokumentacją na każdym etapie realizacji inwestycji.

 

W OFERCIE BIURA PROJEKTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ:

  • budynki przemysłowe
  • obiekty inżynierskie
  • obiekty użyteczności publicznej

 

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA:

  • Precyzyjnie określamy potencjał działki poprzez analizę terenu pod kątem możliwości jego wykorzystania do planowanej inwestycji. W oparciu o uzgodnienia z miejscowym zarządcą dróg publicznych i dostawcami mediów sprawdzamy teren pod przyszłą inwestycję pod kątem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Sprawdzamy możliwości realizacji planowanej inwestycji w kontekście założeń miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie wstępnych badań geotechnicznych sprawdzamy możliwości planowanej inwestycji w kontekście warunków gruntowo-wodnych. W imieniu inwestora uzyskujemy wszelkie uzgodnienia i decyzje potrzebne do rozpoczęcia inwestycji.
  • Opracowujemy kompletną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektu. W przypadku przebudowy analizujemy i porównujemy dokumentacją archiwalną ze stanem faktycznym. Przeprowadzamy wizje lokalną, wszelkie niezbędne pomiary wraz z badaniami nieniszczącymi.
  • Przygotowanie ekspertyz budowlanych. Przeprowadzają je nasi doświadczeni eksperci, którzy ustalają stan techniczny budynku i wszelkie nieprawidłowości. W ekspertyzie podajemy możliwe przyczyny wystąpienia usterek lub uszkodzeń i zalecenia co do ich naprawy.
  • Przygotowanie projektu wstępnego czyli ogólnych ustaleń, które będą wytycznymi dalszych prac projektowych. W ramach projektu ustalamy lokalizację przyszłego obiektu na działce z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych w szczególności warunków ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy układ komunikacyjny z docelową organizacja ruchu, ukształtowanie terenu oraz lokalizujemy wjazd na działkę. Przygotowujemy koncepcję architektoniczną budynku wraz z analizą szacunkową kosztów całej inwestycji.
  • Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, który zawiera m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany t.j. obliczenia konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, przeciwpożarowe, teletechniczne i niskoprądowe z wszelkimi potrzebnymi obliczeniami i schematami. Przygotowujemy wszelkie dodatkowe dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

 

Świadczymy usługi z zakresu opracowania dokumentacji dodatkowej i specjalistycznej: opinie i ekspertyzy budowlane, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, projekty wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji budynków oraz projekty rozbiórek. Projektanci mogą też pełnić nadzór autorski podczas budowy.